Artikel 1: Algemeen

1.1. Van 16 september 2019 (00.00u) tot en met 25 september 2019 (23.59u) (hierna: “Wedstrijdperiode”) organiseert BMW Belgium Luxembourg N.V., ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0413.533.863, met maatschappelijke zetel gelegen te Lodderstraat 16, 2880 Bornem in België (hierna: “BMW”) een wedstrijd via de facebookpagina BMW Motorrad Belux (hierna de “FB pagina”), waarmee 25 duo tickets kunnen gewonnen worden voor het Pure&Crafted Festival  te Amsterdam op zaterdag 28 september 2019. De details van de prijs worden verder gespecifieerd in Artikel 4.

1.2. Dit wedstrijdreglement legt de deelnemingsvoorwaarden en modaliteiten vast van de wedstrijd. Door zijn/haar deelname aan de wedstrijd verbindt de deelnemer zich ertoe de bepalingen van dit wedstrijdreglement op onvoorwaardelijke wijze na te leven alsook alle beslissingen die in dit kader zullen genomen worden, te aanvaarden. Het volledige wedstrijdreglement is tijdens de Wedstrijdperiode beschikbaar op de Website of desgevallend op aanvraag bij BMW via emmanuelle.vanden-wyngaerdt@bmw.be. Elke deelnemer wordt geacht de bepalingen van dit wedstrijdreglement gelezen te hebben, ze begrepen te hebben en ze zonder enige beperking te aanvaarden.

1.3. Door deel te nemen aan de wedstrijd, gaat de deelnemer akkoord met de alle wedstrijdbepalingen.

+ Lees meer

Artikel 2: Deelnamevoorwaarden

2.1. De wedstrijd is toegankelijk voor alle natuurlijke personen gedomicilieerd in België en Luxemburg die:
- de minimumleeftijd van 18 jaar hebben bereikt;
- over een geldig e-mailadres beschikken;

2.2. Van deelname aan de wedstrijd zijn uitgesloten de medewerkers en personeelsleden van BMW (zowel werkzaam op de maatschappelijke zetel als bij de concessies) alsook de medewerkers en personeelsleden van ondernemingen die op een of andere wijze bij de organisatie van de wedstrijd betrokken. De familieleden in eerste graad van voormelde medewerkers en personeelsleden en de personen die bij voormelde medewerkers en personeelsleden inwonen, zijn ook van deelname uitgesloten.

2.3. Deelname dient steeds ten persoonlijke titel te gebeuren en kan in geen geval in naam of voor de rekening van iemand anders gebeuren of uitgaan van meerdere personen die al dan niet in georganiseerd verband deelnemen of in het kader van een juridische of feitelijke vereniging of op enige andere wijze samenwerken teneinde hun kansen om een prijs te winnen te verhogen.

2.4. Door aan de wedstrijd deel te nemen, gaat de deelnemer onvoorwaardelijk akkoord met de spelregels en het wedstrijdreglement. In geval van het niet-naleven van dit wedstrijdreglement of in geval van veelvuldige, verboden of niet-conforme deelname, vals spelen, manipulatie, misbruik, misleiding of bedrog/fraude (onder meer doch niet uitsluitend wat betreft de in te vullen persoonsgegevens in het kader van de aanmelding in de Website door bv. valse persoonsgegevens op te geven), mag BMW beslissen om de betrokken deelnemer van deelname aan deze wedstrijd en derhalve van de mogelijkheid tot het winnen van een prijs, uit te sluiten.

2.5. In alle gevallen waarin het wedstrijdreglement niet voorziet, beslist BMW.

+ Lees meer

Artikel 3: Wedstrijdmechanisme

3.1. Deelname kan enkel via de FB pagina. Een internetverbinding is vereist om te kunnen deelnemen aan de wedstrijd. De kosten van dergelijke internetverbinding zijn volledig en uitsluitend ten laste van de deelnemers. In geen geval kunnen de deelnemers de terugbetaling vragen van deze kosten aan BMW. Dit is de enige manier om geldig deel te nemen aan de wedstrijd. Schriftelijk deelnemen of ter plaatse, in één van de BMW Motorrad concessies, is niet mogelijk.

3.2. Om geldig aan de wedstrijd deel te nemen, moet de deelnemer concreet de volgende stappen doorlopen op de Wedstrijdpagina:

1. het deelnameformulier volledig invullen: naam, voornaam, e-mailadres;

2. de kennisvraag beantwoorden: “Welke nieuwe concept bike werd onlangs onthuld aan de oevers van het Comomeer?”;

3. de schiftingsvraag beantwoorden: “Hoeveel personen zullen bovenstaande vraag beantwoord hebben voor 25/09/2019 om 23u59?”;

4. de deelname bevestigen.

3.3. Elke deelnemer maakt kans op één van de 25 duo tickets voor het Pure&Crafted Festival op 28 september te Amsterdam. De details van de prijzen worden verder gespecifieerd in Artikel 4. Een deelname aan de wedstrijd is gratis.

3.4. De inzendingen zullen beoordeeld worden op de correctheid op de hierboven geformuleerde vragen, waarbij de deelnemers met het meest correcte antwoord op de

kennis- en schiftingsvraag in aanmerking komen voor het winnen van één van de 25 duo tickets voor het Pure&Crafted Festival op 28 september te Amsterdam. De jury is samengesteld uit werknemers van BMW. In het geval dat verschillende deelnemers hetzelfde antwoord geven op de kennis- en schiftingsvraag, wordt er gekeken naar het tijdstip waarop aan de wedstrijd werd deelgenomen door de deelnemers en krijgt de snelste deelnemer voorrang.

3.5. Elke deelnemer kan maximaal één prijs winnen.

3.6. BMW verbindt zich ertoe de winnaars persoonlijk per e-mail te verwittigen. Dit bericht wordt verzonden naar het op de Wedstrijdpagina opgegeven e-mailadres. De aanduiding van de winnaars is definitief, bindend en onherroepelijk.

3.7. BMW mag, als dat nodig blijkt te zijn, de betekenis van alle bepalingen van het huidige reglement interpreteren. BMW zal een oordeel vellen over alle gevallen die in het huidige reglement niet voorzien zijn, waarbij zijn beslissingen onherroepelijk zijn.

+ Lees meer

Artikel 4: Details van de te winnen prijzen

4.1. De winnaar zal 2 tickets via e-mail ontvangen waarbij hij gratis toegang krijgt tot het Pure&Crafted Festival.

4.2. Elke prijs is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar en kan uitsluitend worden toegekend aan de winnaar. Elke prijs is ondeelbaar, kan niet worden ingeruild tegen speciën en is uitsluitend bestemd voor besteding/gebruik op het aangegeven tijdstip.

+ Lees meer

Artikel 5: Links naar websites & diensten van Partners

BMW ondersteunt de diensten of websites aangeboden door Partners niet of beveelt deze niet aan. Gebruiks- of inhoudsbeschrijvingen aangeleverd door Partners komen niet overeen met de mening van BMW, haar moeder-, dochter- of gelieerde ondernemingen. BMW aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor claims, schade of verliezen die voortvloeien uit het gebruik van de website of diensten aangeboden door Partners. U dient de toepasselijke voorwaarden en het beleid, inclusief het privacy- en gegevensverzamelingsbeleid, van de websites van Partners waarnaar u navigeert te lezen.

+ Lees meer

Artikel 6: Overmacht

6.1. Wijzigingen in geval van overmacht, een toevallige gebeurtenis of om het even welke andere omstandigheden of gebeurtenissen, onafhankelijk van haar wil die dergelijke aanpassingen rechtvaardigen, behoudt BMW zich het recht voor om, op elk ogenblik, de wedstrijd, het wedstrijdreglement en/of de prijzen geheel of gedeeltelijk te wijzigen; de Wedstrijdperiode in te korten of te verlengen, de wedstrijd te onderbreken, uit te stellen, te annuleren of vroegtijdig te beëindigen. Noch BMW, noch de door hem bij de actie betrokken derden, noch hun aangestelde of medewerkers kunnen daarvoor aansprakelijk worden gesteld. In voorkomend geval is BMW er niet toe gehouden om de deelnemers hiervan op de hoogte te brengen via e-mail of via een ander communicatiemiddel. Communicatie hieromtrent zal enkel gebeuren via de Website.

6.2. BMW kan niet aansprakelijk gesteld worden voor technische problemen die zich zouden voordoen tijdens het verloop van de wedstrijd, bijvoorbeeld met betrekking tot de verzending of ontvangst van email‐berichten, de laattijdige ontvangst, de identificatie van de verzender, enz.

+ Lees meer

Artikel 7: Aansprakelijkheid

7.1. De deelname aan de wedstrijd houdt de kennisname en aanvaarding in van de eigenschappen en de grenzen van het internet, zoals onder meer wat betreft het technische prestatievermogen van de installaties, de reactietijd noodzakelijk om informatie te raadplegen, op te vragen of over te dragen. Het is de verantwoordelijkheid van elke deelnemer om te zorgen dat de technische middelen waarmee hij deelneemt aan de wedstrijd correct functioneren en dat hij over voldoende mogelijkheden beschikt voor toegang tot het netwerk om het internet te gebruiken.

7.2. De aansprakelijkheidsclausule die is uitgewerkt in de gebruiksvoorwaarden van de Website is hier onverkort van toepassing aangezien de Wedstrijdpagina deel uitmaakt van de Website. Voor zover nodig wordt hier evenwel nog aan toegevoegd dat BMW of de door hem bij de actie betrokken derden in geen geval en op geen enkele juridische grondslag aansprakelijk kunnen worden gesteld door een deelnemer (of enige derde) voor een geleden ongemak, nadeel of schade van welke aard dan ook (direct of indirect), met betrekking tot of ten gevolge van de deelname aan de wedstrijd behoudens (i) voor schade die rechtstreeks werd veroorzaakt door de opzet of de grove schuld van BMW of van één van haar aangestelden of lasthebbers, of (ii) indien een wettelijke bepaling van dwingende aard de beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid in hoofde van BMW niet toelaat. Druk-, spel-, zet- of andere fouten, technische of andere problemen met deze wedstrijd waardoor niet aan de wedstrijd kan worden deelgenomen of die het goede verloop van de wedstrijd kunnen verhinderen, kunnen niet ingeroepen worden als grond voor om het even welke verplichting of aansprakelijkheid vanwege BMW.

7.3. BMW kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor enige schade van wat voor aard dan ook opgelopen door een winnaar (of enige derde al dan niet reisgezel van de winnaar) bij of ingevolge het gebruik van zijn prijs behoudens (i) voor schade die rechtstreeks werd veroorzaakt door de opzet of de grove schuld van BMW of van één van haar aangestelden of lasthebbers, of (ii) indien een wettelijke bepaling van dwingende aard de beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid in hoofde van BMW niet toelaat.

+ Lees meer

Artikel 8: Persoonsgegevens

De verantwoordelijke van de verwerking van de persoonsgegevens is BMW Belgium Luxembourg NV, Lodderstraat 16, 2880 Bornem. Uw gebruik van de Website en deelname aan deze wedstrijd is onderhevig aan de specifieke privacy disclaimer op de Website, inclusief Cookie gebruik.

+ Lees meer

Artikel 9: Overige

9.1. Alle eventuele geschillen die voortvloeien uit dit wedstrijdreglement of enigszins verband houden met de wedstrijd en de deelname hieraan, behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank van Brussel. Op de wedstrijd is het Belgisch recht van toepassing.

9.2. Indien individuele bepalingen van dit reglement nietig zijn, zal de geldigheid van de overige bepalingen hierdoor niet worden aangetast.

9.3. Niets uit of met betrekking tot deze wedstrijd mag worden gekopieerd, verveelvoudigd of gepubliceerd zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BMW.

9.4. In geval van onverenigbaarheid tussen de Nederlandse versie en de Franse versie van dit wedstrijdreglement, prevaleert de Nederlandse versie.

+ Lees meer

Artikel 10: Neem contact met ons op

Voor vragen of klachten omtrent de wedstrijd kan u zicht richten tot:

Tel. : +32 (0)3 890 50 02       (ma – vr : van 8 u 30 tot 21 u ; za : van 10 tot 16 u)
contact.be@bmw.be
Lodderstraat 16
B-2880 Bornem (België)

+ Lees meer
Privacy disclaimer external-link-arrow-slim
spinner