Intellectueel eigendom ©Copyright 2003 BMW AG, Munich, Germany.

1. Elk element van de site is eigendom van BMW

Tenzij anders vermeld, zijn alle merken die op de bmw-motorrad.be site vermeld worden gedeponeerde merken van de onderneming naar Duits recht BMW AG. Hetzelfde geldt voor de domeinnaam bmw-motorrad.be, die door BMW Belux geregistreerd werd. BMW AG beschikt dus over de exclusieve gebruiks- en exploitatierechten van deze namen en merken. Al wie deze rechten van BMW AG en BMW Belux schendt, stelt zich bloot aan vervolgingen, van rechterlijke of andere aard, voor de bevoegde instanties. De website bmw-motorrad.be zelf, net als de teksten, beelden, grafieken, geluidsbestanden, animatiefiles, videofiles, hun indeling op deze site en de eventueel opgenomen gegevensbanken zijn beschermd door een copyright en door alle toepasbare reglementeringen die betrekking hebben op het intellectueel eigendomsrecht, in de breedste betekenis van het woord.
In overeenstemming met de wet van 30 juni 1994 over het auteursrecht en de aanverwante rechten en met de wet van 31 augustus 1998 -wet die de Europese richtlijn van 11 maart 1996 over de juridische bescherming van databases in Belgisch recht omzet- behoudt BMW Belux zich alle rechten voor aangaande het intellectueel eigendomsrecht en sui generis op bmw-motorrad.be en op alle elementen die erin opgenomen zijn.

2. Toelating voor persoonlijk gebruik

In overeensstemming met de wet van 30 juni 1994, behoudt de internetgebruiker het recht om informatie uit bmw-motorrad.be te downloaden en te reproduceren, voor zover deze handelingen bestemd zijn voor een strikt persoonlijk gebruik. Elke andere reproductie, verspreiding, verdeling onder het publiek en/of hergebruik onder welke vorm ook (gedeeltelijk of volledig, tijdelijk of permanent) van de website of van elk ander element dat valt onder het intellectueel eigendomsrecht van BMW AG en/of BMW Belux is ten zeerste verboden zonder de voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van BMW AG en/of BMW Belux, van zodra deze activiteit een ander doel nastreeft dan een strikt en exclusief persoonlijk gebruik. Elke aanvraag voor meer inlichtingen of voor een gebruikstoelating betreffende het intellectuele eigendom van BMW Belux (en/of BMW AG) moet verzonden worden naar request@bmw-motorrad.be en het ontbreken van een antwoord aan een toelatingsaanvraag dient gelijkgesteld te worden met een weigering van BMW Belux.

3. BMW eerbiedigt de wet over het intellectuele eigendomsrecht

bmw-motorrad.be kan elementen bevatten die deels of volledig het intellectuele eigendom zijn van derden. Deze elementen vallen, mutatis mutandis, onder de bepalingen die onder de punten hierboven opgenomen werden.
Elke persoon die meent dat zijn of haar intellectuele eigendomsrechten door bmw-motorrad.be geschonden werden, wordt verzocht contact op te nemen met BMW Belux via request@bmw-motorrad.be , het probleem te melden en een nauwkeurige beschrijving te geven van de betwiste inhoud die hij of zij wenst te laten verwijderen of waartoe de toegang moet afgesloten worden. BMW Belux zal de klachtendossiers zonder uitstel behandelen en zo snel als mogelijk alle nodige maatregelen nemen als blijkt dat de klachten gegrond zijn.

+ Lees meer

Disclaimer

1. Beperking van de verantwoordelijkheid van BMW

bmw-motorrad.be werd met de grootste zorg ontwikkeld. Het is een uitsluitend informatieve en evoluerende site die aan het publiek aangeboden wordt. BMW Belux kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade, van eender welke aard of omvang, die rechtstreeks of onrechtstreeks zou kunnen worden veroorzaakt door het bezoeken van de site, of in het algemeen door eender welk gebruik van bmw-motorrad.be.

2. Links naar andere sites op de BMW-website

bmw-motorrad.be bevat hypertekst-links naar externe websites en verwijzingen naar andere informatiebronnen. Deze links en bronnen worden enkel ter informatie gegeven aan de internetgebruikers. Zij zijn niet het gevolg van een vorm van sponsorship of ondersteuning noch van andere banden met deze sites of informatiebronnen.
BMW Belux oefent geen controle uit op deze sites noch op hun inhoud en kan dus geen garantie geven betreffende de informatie die er verstrekt wordt of de presentatie van de sites.
BMW Belux wijst elke verantwoordelijkheid af voor alle schade die zou kunnen veroorzaakt worden door de consultatie van inlichtingen die gegeven worden op externe websites of in andere informatiebronnen waar bmw-motorrad.be naar verwijst, wat ook de aard, de omvang, de oorzaak of de gevolgen van die schade mogen zijn.

3. Voorafgaandelijke toelating vereist om een link te voorzien naar de BMW website

Indien iemand op een website een hypertekst-link, van welke aard ook, wenst te cre'ren naar bmw-motorrad.be, geldt de verplichting om voorafgaandelijk een schriftelijke en specifieke toelating te krijgen vanwege een bevoegde verantwoordelijke van BMW Belux. Hiervoor moet een aanvraag ingediend worden op het volgende adres : request@bmw-motorrad.be en het ontbreken van een antwoord zal moeten beschouwd worden als een weigering om de toelating te verlenen. Al wie deze procedure niet eerbiedigt, stelt zich bloot aan vervolgingen voor de bevoegde instanties.
BMW Belux zal in geen enkel geval verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor de inhoud van de externe websites die een hypertekst-link bevatten naar de BMW-site, zelfs indien BMW de toelating gegeven had voor deze link.

+ Lees meer
spinner