Digitaledienstenverordening (Digital Services Act, hierna: DSA).

Voor zover BMW AG en BMW Belgium Luxembourg NV/SA ('BMW', 'wij', 'ons', 'onze') op deze website bemiddelingsdiensten aanbiedt in de zin van art. 3, onder g) van de DSA, is de volgende informatie van toepassing op deze diensten:

1) Contactpunt voor communicatie in verband met de DSA (art. 11 en 12 DSA)

Ons centrale contactpunt voor de autoriteiten van de lidstaten, de Commissie en de in art. 61 van de DSA genoemde instantie (art. 11, lid 1 DSA) en voor gebruikers van onze diensten (art. 12, lid 1 van de DSA) is

E-mail: dsa.belux@bmw.be

U kunt ons ook telefonisch bereiken op +32 890 50 02

U kunt met ons communiceren in het Nederlands, Frans en daarnaast in het Engels.

2) Transparantierapporten (art. 15 van de DSA)

Volgens art. 15, lid 1 van de DSA zijn wij verplicht om eenmaal per jaar een transparantierapport te publiceren over de door ons uitgevoerde contentmoderatie. Een dergelijk rapport zal hier te zijner tijd worden gepubliceerd.

3) Meldings- en beroepsprocedures (art. 16 van de DSA)

In overeenstemming met art. 16 van de DSA hebben personen en organisaties de mogelijkheid om informatie te melden over wat zij beschouwen als onwettige inhoud op www.bmw-motorrad.be 

(Stock Locator, Pre-Configurator) en Tweedehands motoren website (https://tweedehandsmotoren.bmw-motorrad.be/BE). . U kunt dit doen door een e-mail te sturen naar dsa.belux@bmw.be. Als u een dergelijke melding wilt doen, neem dan de volgende punten hierin op:

a) een naar behoren gemotiveerde uitleg waarom u de informatie in kwestie als illegaal beschouwt;

b) een duidelijke indicatie van de exacte elektronische locatie van deze informatie, zoals het (de) precieze URL-adres(sen), of, indien nodig, verdere informatie die relevant is voor de aard van de inhoud en het specifieke type dienst om de illegale inhoud te identificeren;

c) uw naam en e-mailadres (tenzij het gaat om informatie waarvan u denkt dat deze betrekking heeft op een strafbaar feit in verband met seksueel misbruik, seksuele uitbuiting, kinderpornografie, het benaderen van kinderen voor seksuele doeleinden of het aanzetten tot, helpen bij of pogen dergelijke strafbare feiten te plegen). In deze of in andere gevallen waarin u anoniem melding wilt doen, kunt u contact opnemen met SpeakUp Line, met vermelding van toegangscode 97441;

d) een verklaring dat u te goeder trouw gelooft dat de informatie en verklaringen in de melding juist en volledig zijn.

We zullen alle meldingen tijdig, zorgvuldig, vrij van willekeur en objectief behandelen; we zullen de persoon of entiteit die de melding doet onmiddellijk op de hoogte stellen van onze beslissing en adviseren over eventuele beschikbare rechtsmiddelen.

4) Informatie over beperkingen met betrekking tot gebruikersinhoud (art. 14, lid 1, zin 3 DSA), over ons interne klachtenbeheersysteem (art. 20 van de DSA) en over mogelijkheden voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting (art. 21 van de DSA)

Voor zover de volgende informatie betrekking heeft op ons interne klachtenbeheersysteem (art. 20 van de DSA) en op de mogelijkheden tot buitengerechtelijke geschillenbeslechting (art. 21 van de DSA), heeft deze alleen betrekking op gebruikers van BMW-diensten die 'online platforms' zijn in de zin van de DSA. Dit zijn www.bmw-motorrad.be (Stock locator, Pre-Configurator) en Tweedehands motoren website (https://tweedehandsmotoren.bmw-motorrad.be/BE).

We kunnen bepaalde beperkende beslissingen nemen met betrekking tot de inhoud of de accounts van gebruikers van onze intermediaire diensten (met inbegrip van personen en entiteiten die een melding doen) in de zin van de DSA als we van mening zijn dat gebruikers de wet of onze algemene bedrijfs- en gebruiksvoorwaarden voor de respectieve intermediaire dienst (hierna: 'voorwaarden') hebben overtreden. We kunnen bijvoorbeeld besluiten om (i) de zichtbaarheid van gebruikersinhoud te beperken of te blokkeren, (ii) de levering van al onze diensten of een deel daarvan aan gebruikers op te schorten of te beëindigen, (iii) de gebruikersaccount op te schorten of af te sluiten, (iv) de monetariseringsmogelijkheden voor gebruikersinhoud te beperken of (v) ondernemers het gebruik van hun online marktplaatsen te ontzeggen als we deze ondernemers niet kunnen identificeren (traceren) zoals vereist door de DSA. We kunnen ook besluiten om niet te reageren op een melding van een gebruiker over mogelijk illegale inhoud of inhoud die in strijd is met onze voorwaarden.

Intern klachtenbeheersysteem:

Indien gebruikers het niet eens zijn met een dergelijke beslissing, kunnen gebruikers kosteloos een klacht indienen tegen de beslissing van BMW via ons interne klachtenbeheersysteem. Klachten kunnen binnen 6 maanden na ontvangst van de bestreden beslissing per e-mail worden ingediend via dsa.belux@bmw.be. Als we meer informatie nodig hebben om de klacht te verwerken, kunnen onze medewerkers contact opnemen met de persoon die de klacht heeft ingediend. Klachten worden tijdig, niet-discriminerend, zorgvuldig en vrij van willekeur behandeld onder toezicht van gekwalificeerd personeel. Zodra we een beslissing hebben genomen, wordt de persoon die de klacht heeft ingediend hier onmiddellijk van op de hoogte gesteld.

Buitengerechtelijke geschillenbeslechting door daartoe bevoegde buitengerechtelijke eschillenbeslechtingsentiteiten:

Voor de beslechting van geschillen in verband met beslissingen die tot stand zijn gekomen in het kader van ons interne klachtenmanagementsysteem, bestaat onder andere de mogelijkheid tot buitengerechtelijke geschillenbeslechting bij een zogenaamde bevoegde buitengerechtelijke geschillenbeslechtingsentiteit in de zin van art. 21 van de DSA. Bevoegde buitengerechtelijke geschillenbeslechtingsentiteiten zijn onpartijdige en onafhankelijke organen die uitdrukkelijk zijn gemachtigd door de EU-lidstaten en die op basis van hun capaciteiten en deskundigheid de aan hen voorgelegde geschillen kunnen onderzoeken. BMW zal voor zover de wet dat vereist haar medewerking verlenen aan de buitengerechtelijke geschillenbeslechtingsentiteit. BMW is echter niet gebonden aan de beslissingen van de buitengerechtelijke geschillenbeslechtingsentiteit.

Verdere details over buitengerechtelijke geschillenbeslechting zullen aan de gebruikers worden verstrekt, samen met de beslissingen waartegen beroep kan worden aangetekend.

Bovenstaande informatie beperkt de rechten van gebruikers om rechtsvorderingen tegen BMW in te stellen echter niet.

5) Maatregelen en bescherming tegen misbruik (art. 23 van de DSA)

Wij schorten de levering van onze diensten op aan gebruikers die vaak duidelijk illegale inhoud plaatsen gedurende een redelijke periode na voorafgaande waarschuwing. Bovendien schorten we de verwerking van meldingen en klachten op die via de meldings- en verhaalprocedures of interne klachtenbeheersystemen worden ontvangen van personen of instanties die vaak duidelijk ongegronde meldingen of klachten indienen gedurende een redelijke periode na voorafgaande waarschuwing.  Bij de beslissing tot opschorting beoordelen we per geval, tijdig, zorgvuldig en objectief of de gebruiker, persoon, entiteit of indiener van de klacht betrokken is bij misbruik, waarbij we rekening houden met alle relevante feiten en omstandigheden die blijken uit de informatie waarover we beschikken. Dergelijke omstandigheden, waarmee we rekening houden bij de beoordeling of er sprake is van misbruik en de gepaste duur van een eventuele opschorting, omvatten ten minste:

a) de absolute hoeveelheid duidelijk onrechtmatige inhoud die binnen een bepaalde periode beschikbaar is geplaatst;

b) hun relatieve aandeel in het totale aantal geplaatste individuele informatie of gedane meldingen in een bepaalde periode;

c) de ernst van de gevallen van misbruik, waaronder ook het type illegale inhoud, en de gevolgen ervan;

d) de bedoelingen van de gebruiker, persoon, organisatie of indiener van de klacht, voor zover deze bedoelingen kunnen worden vastgesteld.

6)     Verkrijgen van zelfcertificeringen

BMW zal zich naar beste vermogen inspannen om voor 16.2.2025 van alle verkopers die producten en/of diensten aanbieden op de online platforms die toegankelijk zijn via deze website, hun zelfcertificering te verkrijgen in overeenstemming met art. 30, lid 1, onder e) van de DSA, waarin zij zich ertoe verbinden uitsluitend producten en diensten aan te bieden die voldoen aan de toepasselijke bepalingen van het recht van de Unie. Wij hebben deze zelfcertificering ontvangen van alle verkopers die sinds 17 februari 2024 zijn toegelaten op deze online platforms.

Informatie over de online marktplaats 

Door BMW gecommissioneerde BMW dealers & partners zijn actief als aanbieder op de online marktplaats. Daarnaast is BMW Group Belux zelf ook actief als aanbieder op deze online marktplaats. Alle aanbieders op de online marktplaats zijn zelfstandige ondernemers. De aanbieders die u op de online marktplaats hebt geselecteerd, worden alfabetisch weergegeven. De betalingsmethoden die door de respectieve aanbieders worden geaccepteerd, zijn het resultaat van de respectieve besteldialoog.

Aanbevelingssystemen: Aanbevelingssystemen worden gebruikt om gebruikers een gepersonaliseerde selectie van deelnemende aanbieders te tonen en om producten te filteren en te sorteren op basis van specifieke criteria (bijvoorbeeld seizoensgebonden winter accessoires) en voorkeuren.

Aanpasbare filterfuncties: afhankelijk van de betreffende productcategorie kunnen gebruikers verschillende filteropties toepassen. Deze omvatten criteria zoals prijs, basiskleur, bandenfabrikant, velgdiameter en meer. Deze filterfuncties zijn bedoeld om gebruikers te helpen bij het sorteren van producten die aan hun specifieke vereisten voldoen.

Dynamische aanpassing van filters: De beschikbare filteropties passen zich dynamisch aan de geselecteerde productcategorie aan om een relevante en efficiënte productselectie te garanderen.

Integratie van deep links: In bepaalde communicatiemiddelen kunnen optioneel deeplinks worden geïntegreerd, waarmee rechtstreeks kan worden doorgestuurd naar een vooraf geselecteerde aanbieder en het voertuigmodel (VIN-versleuteling), inclusief testen van de compabiliteit met het type voertuig. Deze deep links worden gebruikt om het aankoopproces te vereenvoudigen.

Het gemiddelde maandelijkse aantal actieve gebruikers van de digitale diensten hieronder opgesomd, in de Europese Unie volgens artikel 24, lid 2, van de Digital Services Act wordt berekend op basis van de actieve gebruikers van de afgelopen zes maanden statistisch geëvalueerd, rekening houdend met de technische vereisten en de vereisten voor gegevensbescherming, en op basis hiervan het maandgemiddelde berekend:

+ Lees meer

Periode 01.08.2023 tot 31.01.2024

Stock Locator

< 50.000 

Pre-Configurator

< 50.000 

Tweedehands website

< 50.000 

spinner