Privacy Notice BMW Financial Services Belgium NV

Het respecteren van uw recht op bescherming van persoonsgegevens is een prioriteit voor ons. Aangezien wij persoonsgegevens (“Persoonsgegevens”) van u (“Klant”) en derden (“Betrokkene(n)”) kunnen verwerken, geven wij u in deze privacy notice de informatie die nodig is om u een duidelijk beeld te krijgen van de verschillende aspecten van deze verwerking.

Door het verstrekken van Persoonsgegevens van Betrokkenen anders dan uzelf, bevestigt u hem/haar geïnformeerd te hebben omtrent deze bepalingen en zijn/haar vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming te hebben verkregen om deze Persoonsgegevens met ons te delen.

Naast deze algemene bepalingen over de bescherming van uw Persoonsgegevens zullen er eventueel, afhankelijk van het type contract dat u wenst of te sluiten of heeft afgesloten met BMW Financial Services (het “Contract”):

+ Lees meer
Consumentenkrediet

Indien u als Betrokkene in de hoedanigheid van consument conform de geldende regelgeving, een kredietovereenkomst met BMW Financial Services wenst af te sluiten of heeft afgesloten, zijn de specifieke bepalingen voor Consumentenkrediet aanvullend van toepassing zoals vermeld in deze privacy notice. Naast het verwerken van de Persoonsgegevens van U als Klant verwerken wij tevens Persoonsgegevens van eventuele persoonlijke zekerheidsstellers als Betrokkene.

Private Lease

Indien U als Betrokkene in de hoedanigheid van consument conform de geldende regelgeving een contract van huur op lange termijn en onderhoud of nog “all-in private lease” met BMW Financial Services wenst af te sluiten of heeft afgesloten zijn de specifieke bepalingen voor Private Lease aanvullend van toepassing zoals vermeld in deze privacy notice.

Professionele klant

Indien u als Betrokkene in de hoedanigheid van een professionele klant die optreedt in het kader van zijn/haar beroepswerkzaamheden, een overeenkomst van leasing, renting, huur op lange termijn, verkoop met gespreide betaling of onderhoud met BMW Financial Services wenst af te sluiten of heeft afgesloten, zijn de specifieke bepalingen voor Professionele Klanten aanvullend van toepassing zoals vermeld in deze privacy notice. Naast het verwerken van de Persoonsgegevens van u als Klant verwerken wij tevens Persoonsgegevens van eventuele derden zoals bestuurders, ultieme begunstigden, zekerheidsstellers en handtekeningbevoegden als Betrokkene(n).

Onderhoudscontracten

Indien U als Betrokkene een onderhoudscontract met BMW Financial Services wenst af te sluiten of afgesloten heeft, zijn de specifieke bepalingen voor Onderhoudscontracten aanvullend van toepassing zoals vermeld in deze privacy notice. Naast het verwerken van de Persoonsgegevens van uw als Klant verwerken wij tevens Persoonsgegevens van eventuele bestuurders.

Definities

De in deze privacy notice gebruikte termen betekenen hetzelfde als
beschreven in de “AVG” (Europese Algemene Verordening toepasselijk op de verwerking en bescherming van Persoonsgegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU 2016/679))).

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw Persoonsgegevens?

De rechtspersoon die als verwerkingsverantwoordelijke Persoonsgegevens zal verwerken is BMW Financial Services Belgium NV, met zetel te B-2880 Bornem, Lodderstraat 16, geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0451.453.242 (“BMW Financial Services”, “wij” of “ons”).

Hoe verzamelt BMW Financial Services uw Persoonsgegevens?

Uw Persoonsgegevens die wij voor onze activiteiten verwerken, kunnen wij ofwel rechtstreeks van u ofwel uit de volgende bronnen verkrijgen:

 • Publicaties / databanken die de overheid of officiële instanties ter beschikking stelt (bijv. het Belgisch Staatsblad);  
 • Financiële instellingen, dienstverleners, concessiehouders of kredietbemiddelaars;    
 • Derde partijen zoals kredietinformatiebureaus;     
 • Wanneer u ons contacteert via één van de kanalen die wij ter beschikking stellen, zoals contactformulieren op onze website(s), e-mail, en telefoon;
 • Websites met informatie die u openbaar hebt gemaakt (bijv. uw eigen website of sociale media);
 • Databases die door derden openbaar zijn gemaakt
Welke Persoonsgegevens verzamelt BMW Financial Services van U?

Wij verwerken uw Persoonsgegevens enkel indien dit noodzakelijk is in het kader van onze activiteiten.

Onderstaande categorieën van persoonsgegevens kunnen wij over u verzamelen:

 • Contactgegevens (bijv. naam, adres, e-mailadres, gsm-nummer);
 • Identificatiegegevens (bijv. nummer van uw identiteitskaart en paspoort, nationaliteit, geboorteplaats en -datum, geslacht, foto, ondernemingsnummer). Meer specifiek kunnen we deze Persoonsgegevens van volgende Betrokkenen verwerken:

  ○ een (wettelijk) vertegenwoordiger (gevolmachtigde);
  ○ de uiteindelijke begunstigde eigenaar;
  ○ aandeelhouder van een vennootschap.
 • Financiële gegevens (bijv. inkomen, loonfiche, rekeninguittreksel, aanslagbiljet, proef- en saldibalans, kredietrating);
 • Gegevens over uw tewerkstelling (bijv. opleidingsniveau, werkzaamheden periode van tewerkstelling, plaats tewerkstelling, werkgever);
 • Gezinssituatie (bijv. burgerlijke staat, aantal kinderen);
 • Bankgegevens (bijv. rekeningnummer, SEPA mandaat, kredietgeschiedenis, betalingsproblemen);
 • Gegevens inzake het voertuig (bijv. lokalisatiegegevens, kilometerstand, VIN, nummerplaat);
 • Gegevens inzake verzekeringen (bijv. attest schadevrij rijden);
 • Gegevens over uw transacties als Klant (bijv. betalingen);
 • Gegevens over uw interacties als Klant (bijv. klachten, feedback);
 • Gegevens met betrekking tot uw gewoonten en voorkeuren:
  ○ gegevens die betrekking hebben op het gebruik dat u maakt van onze producten en diensten (bijv. klantenhistoriek);
  ○ gegevens uit communicaties die u met ons voert;
 •  

Wij verwerken nooit Persoonsgegevens die verband houden met uw ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of filosofische overtuigingen, vakbondslidmaatschap, genetische of biometrische gegevens, gegevens met betrekking tot uw gezondheid of gegevens met betrekking tot uw seksleven of seksuele geaardheid.

Wat zijn de doeleinden en wettelijke gronden voor de verwerking van uw Persoonsgegevens?

Persoonsgegevens worden verwerkt overeenkomstig de AVG.

De omvang van de verwerking hangt af van de overeenstemmende fase in het dossier, zoals hierna beschreven.

 1. Rekenvoorbeeld/offerte: Het (krediet)proces begint met uw aanvraag voor een rekenvoorbeeld/offerte (“Fase 1”). Om deze te bezorgen, is het verwerken van Persoonsgegevens noodzakelijk.

  Persoonsgegevens kunnen gedeeld worden met de concessiehouders in diens hoedanigheid als verwerkingsverantwoordelijke (o.a. voor het aangaan van het krediet, rapporterings- en analysedoeleinden, etc.).

 2. Aanvraag: In een volgende fase kan U een (krediet)aanvraag indienen (“Fase 2”). Ook in het kader van deze aanvraag zullen Persoonsgegevens verwerkt worden.

  In het kader van embargowetgeving zijn wij verplicht Persoonsgegevens te screenen op basis van sanctielijsten. In sommige gevallen kunnen achterliggende documenten worden opgevraagd. Voor deze screening maken wij gebruik van externe bronnen zoals WorldCompliance.

 3. Aanbod en Contract: Indien we daarna overgaan tot een (krediet)aanbod en dit (krediet)aanbod door u aanvaard wordt, begint de volgende fase in het (krediet)proces (“Fase 3”). Na het afsluiten van het Contract zullen Persoonsgegevens verwerkt worden voor de administratie en beheer van uw dossier en voor het naleven van onze wettelijke verplichtingen onder de boekhoudkundige en fiscale wetgeving. Zo zullen, bij wijze van voorbeeld, financiële gegevens verwerkt worden voor het innen van de maandelijkse aflossing, kan u gecontacteerd worden voor opvolging van uw dossier, kunnen betalingsherinneringen gestuurd worden, etc..

Onafhankelijk van de fase van het dossier kunnen wij Persoonsgegevens verwerken voor onderstaande doeleinden op basis van gerechtvaardigd belang:

 • Om de kwaliteit van onze diensten te verbeteren kan u gecontacteerd worden voor tevredenheidsonderzoeken. U beslist zelf of u hier al dan niet wenst aan deel te nemen.
 • Uw Persoonsgegevens kunnen eveneens verwerkt worden voor commerciële doeleinden, in het bijzonder voor direct marketing van onze producten en diensten en profilering die betrekking heeft op direct marketing.
 • In geval van wanbetaling kunnen we een beroep doen op derden (zie hierover ook de titel ‘Persoonsgegevens overdragen en delen’) hieronder) om het dossier verder op te volgen.
 • In het kader van fraudepreventie kunnen wij in zeer uitzonderlijke gevallen de lokalisatiegegevens van een voertuig verwerken.
 • In het kader van onderstaande verwerkingsactiviteiten kunnen uw Persoonsgegevens gedeeld worden met andere entiteiten binnen de BMW-Groep:

  ○ In het kader van onze algemene bedrijfsvoering verwerken wij uw Persoonsgegevens ook voor interne rapporteringsdoeleinden en analyses (bijv. m.b.t. winstgevendheid en klanttevredenheid). Deze analyses en rapporteringen zijn gericht op het verwerven van de nodige inzichten in ons bedrijf en onze producten en dit om deze voortdurend bij te sturen en te optimaliseren. Ze zijn op geen enkele manier gericht op specifieke individuen of groepen van individuen en worden op geen enkele manier gebruikt om acties te nemen ten aanzien van specifieke individuen of groepen van individuen.

  ○ Uw persoonsgegevens kunnen tevens verwerkt worden in het kader van IT beveiliging, het ontwikkelen en het gebruik van applicaties en het optimaliseren van onze IT systemen.

  ○ Om een door u geformuleerde vraag en/of klacht te behandelen (bijv. vragen en klachten die naar onze klantenservice worden gestuurd zoals wanneer uw klacht het voertuig betreft alsook de garantieregeling van het voertuig.

Indien u zich wenst te verzetten tegen tevredenheidsonderzoeken of het gebruik van uw Persoonsgegevens voor commerciële doeleinden door BMW Financial Services, kan u ons contacteren via één van de in titel ‘Contact met ons opnemen’ opgesomde kanalen, of via de uitschrijfmogelijkheden voorzien in deze communicaties. Na zulk verzet zullen uw Persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden worden verwerkt. Indien u zich wenst te verzetten tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens door derden in geval van wanbetaling of het delen van Persoonsgegevens met andere entiteiten binnen de BMW-Groep zullen wij een zorgvuldige afweging maken van de belangen van alle partijen en nagaan of de verwerking in kwestie verband houdt met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

In sommige gevallen zullen wij uw toestemming vragen om uw Persoonsgegevens te verwerken, bijvoorbeeld als wij verdere verwerkingen zouden wensen te doen voor andere doeleinden dan hierboven vermeld. In deze gevallen zullen wij u hierover op voorhand contacteren om uw specifieke toestemming te vragen.

 

Consumentenkrediet

Uw persoonsgegevens worden tevens verwerkt overeenkomstig de bijzondere bepalingen van Boek VII van het WER.

In Fase 2, met name indien het Contract gesloten wordt, zal de informatie die ingevuld wordt op het kredietaanvraagformulier en documenten die aangeleverd worden om de verstrekte informatie te staven tevens verwerkt worden.

Eerst zal een kredietwaardigheidsonderzoek uitgevoerd worden op basis van geautomatiseerde individuele besluitvorming. In dit onderzoek, dat een wettelijk en noodzakelijk onderdeel uitmaakt van het kredietproces in het kader van het door u aangevraagde krediet, zijn passende maatregelen ingebouwd ter bescherming van de rechten, vrijheden en gerechtvaardigde belangen van Betrokkenen: zowel het recht op menselijke tussenkomst, het recht om uw standpunt kenbaar te maken en het recht om het besluit aan te vechten.

Gelijktijdig met dit kredietwaardigheidsonderzoek zijn wij verplicht de identificatie en verificatie van de identiteit, en indien noodzakelijk [de verificatie] van de oorsprong van de geldmiddelen, van Betrokkenen uit te voeren overeenkomstig de regelgeving tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten (de “Antiwitwaswetgeving”).

In deze fase zijn wij als kredietgever eveneens verplicht na te gaan welke informatie reeds bekend is bij de Centrale voor Kredieten aan Particulieren (de “Centrale”) overeenkomstig artikel VII.77 §1 WER. De Centrale registreert alle kredieten die door natuurlijke personen voor privédoeleinden worden afgesloten alsook de eventuele wanbetalingen met betrekking tot deze kredieten. Kredietgevers dienen de Centrale verplicht te raadplegen voordat ze een krediet toekennen. De registratie en het ter beschikking stellen van die informatie aan de kredietgevers heeft als doel de overmatige schuldenlast bij particulieren tegen te gaan. In geen geval kunnen gegevens uit de Centrale worden aangewend voor commerciële doeleinden.

In Fase 3, met name indien het Contract gesloten wordt, zijn wij verplicht zowel het Contract zelf als eventuele wanbetalingen onder het Contract te registreren bij de Centrale. We hebben in het kader van de wetgeving betreffende de werking van het centraal aanspreekpunt de plicht de relevante contracten van de consument te melden in het bestand van het centraal aanspreekpunt (het “CAP”) bij de Nationale Bank van België (de “NBB”), Berlaimontlaan 14, B-1000 Brussel, die belast is met de verzameling van deze informatie. Het CAP moet de fiscale ambtenaren, belast met de vestiging en invordering van de belasting, in staat stellen om in bepaalde gevallen en volgens strikt wettelijke procedures te kunnen nagaan bij welke financiële instellingen belastingplichtigen contracten aanhouden en aldus aan deze instellingen hieromtrent verdere informatie te kunnen vragen. Onverminderd uw rechten onder de titel ‘Hoe kunt U uw rechten uitoefenen?’ die u kan uitoefenen ten aanzien van BMW Financial Services, heeft u het recht om bij de NBB inzage te bekomen van de gegevens die door het CAP op uw naam zijn geregistreerd. Wij nodigen u uit het beleid van de NBB inzake de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming ervan te raadplegen.

In het kader van de Antiwitwaswetgeving zijn wij eveneens verplicht in de loop van het Contract verdere verificaties uit te voeren van Betrokkenen.

De bepalingen van de artikelen VII.120-122 WER die betrekking hebben op het verwerken van Persoonsgegevens in het kader van een consumentenkrediet blijven onverminderd van kracht indien uw Persoonsgegevens verwerkt worden voor commerciële doeleinden.

In geen geval zullen wij Persoonsgegevens kunnen aanwenden om de consument, die het hoofd niet kan bieden aan zijn schulden, aan te zetten tot het opnemen van een bijkomend krediet.

Wij kunnen beroep doen op derden in geval van wanbetaling om het dossier verder op te volgen op basis van ons gerechtvaardigd belang, zoals ook voorzien wordt in art. VII.119 §1 WER.

Tevens kunnen wij in het kader van de veiligheid en integriteit van onze onderneming en van de financiële sector (hetgeen een gerechtvaardigd belang vormt van BMW Financial Services en de financiële sector), uw Persoonsgegevens verwerken om (pogingen tot) strafbare gedragingen te voorkomen zoals bijvoorbeeld het geval kan zijn bij fraude of terrorisme. De Persoonsgegevens kunnen hiervoor ook worden verwerkt in waarschuwingssystemen.

 

Private Lease

In Fase 2 zal een kredietwaardigheidsonderzoek uitgevoerd worden. Gelijktijdig met dit kredietwaardigheidsonderzoek zijn wij verplicht de identificatie en verificatie van Betrokkenen uit te voeren overeenkomstig de “Antiwitwaswetgeving”.

In Fase 3, met name indien het Contract gesloten wordt en uw Contract ook een autoverzekering en daaraan gerelateerde diensten omvat (bijv. pechverhelping), verwerken wij uw Persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst, waaronder gegevens i.v.m. schadegevallen.

Tevens kunnen wij in het kader van de veiligheid en integriteit van onze onderneming en van de financiële sector (hetgeen een gerechtvaardigd belang vormt van BMW Financial Services en de financiële sector), uw Persoonsgegevens verwerken om (pogingen tot) strafbare gedragingen te voorkomen, zoals bijvoorbeeld het geval kan zijn bij fraude of terrorisme. Uw Persoonsgegevens kunnen hiervoor ook worden verwerkt in waarschuwingssystemen.

 

Professionele klanten

In Fase 2 zal een kredietwaardigheidsonderzoek uitgevoerd worden op basis van geautomatiseerde individuele besluitvorming. In dit onderzoek, dat een noodzakelijk onderdeel uitmaakt van uw dossier, zijn passende maatregelen ingebouwd ter bescherming van de rechten, vrijheden en gerechtvaardigde belangen van Betrokkenen: zowel het recht op menselijke tussenkomst, het recht om uw standpunt kenbaar te maken en het recht om het besluit aan te vechten.

Tijdens Fase 2 is het eveneens mogelijk dat wij bepaalde Persoonsgegevens uitwisselen met derden die diensten betreffende kredietonderzoek en –beheer aanbieden. Indien u zich tegen deze uitwisseling wenst te verzetten, kan U ons contacteren via één van de in titel ‘Contact met ons opnemen’ opgesomde kanalen. Bij zulk verzet zullen wij een zorgvuldige afweging maken van de belangen van alle partijen.

Gelijktijdig met dit kredietwaardigheidsonderzoek zijn wij verplicht voor bepaalde Contracten de identificatie en verificatie van de identiteit van Klanten en hun ultieme begunstigden, en indien noodzakelijk de verificatie van de oorsprong van de geldmiddelen, uit te voeren overeenkomstig de Antiwitwaswetgeving.

In Fase 3 zijn wij verplicht voor bepaalde Contracten Persoonsgegevens van de Klant mee te delen aan het bestand van het CAP bij de NBB die belast is met de verzameling van deze informatie. Het CAP moet de fiscale ambtenaren, belast met de vestiging en invordering van de belasting, in staat stellen om in bepaalde gevallen en volgens strikt wettelijke procedures te kunnen nagaan bij welke financiële instellingen belastingplichtigen contracten aanhouden en aldus aan deze instellingen hieromtrent verdere informatie te kunnen vragen.

De Klant heeft het recht (onder wettelijk bepaalde voorwaarden) om bij de NBB inzage te bekomen van de gegevens die door het CAP op zijn naam zijn geregistreerd. Ingeval deze gegevens onjuist of ten onrechte zijn geregistreerd, heeft de Klant het recht om ze te laten verbeteren of te laten verwijderen door ons, die de mededeling aan het CAP heeft gedaan.

De gegevens worden maximaal 8 jaar in het CAP bewaard te rekenen vanaf de afsluitingsdatum van het laatste kalenderjaar waarin nog gegevens over de Klant en/of Contract werden medegedeeld.

Wij zijn tevens verplicht voor bepaalde contracten de gegevens, overeenkomsten en eventuele wanbetalingen van de Klant, evenals de gegevens m.b.t. alle partijen die bij deze overeenkomsten betrokken zijn mee te delen aan het Register van Kredieten aan Ondernemingen bij de NBB (“RKO”). Het RKO is belast met de registratie van informatie betreffende kredieten verstrekt aan rechtspersonen en natuurlijke personen in het kader van hun professionele activiteit. Dit om de informatieplichtigen informatie te verstrekken die hen in staat stelt de risico’s die aan hun debiteuren zij verbonden naar behoren te beoordelen en om aan de NBB de gegevens te verstrekken die zij nodig heeft voor een goede beoordeling van de risico's van de financiële sector, alsmede voor haar wetenschappelijke of statistische activiteiten of voor de andere activiteiten die zij overeenkomstig de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Bank uitoefent, zoals monetair en ander beleid.

De Klant heeft het recht (onder wettelijk bepaalde voorwaarden) op kosteloze inzage en rectificatie van diens gegevens in het RKO.

De contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming van de NBB zijn vermeld op de website van de Bank: http://www.nbb.be.

De gegevens worden in het RKO bewaard overeenkomstig de Wet van 28 november 2021 tot organisatie van een Register van kredieten aan ondernemingen en het Koninklijk Besluit van 27 december 2021 betreffende de werking van het register van kredieten aan ondernemingen (de "Regelgeving RKO"):

 1. M.b.t. een instrument (zoals gedefinieerd in de Regelgeving RKO), tot twee jaar na de in de Wet bedoelde raadplegingsperiode die loopt tot de einddatum van dit instrument;
 2. M.b.t. een tegenpartij, tot twee jaar na de in de Regelgeving RKO bedoelde raadplegingsperiode die loopt tot de einddatum na het einde van het laatste instrument waarmee zij verbonden is.

Dit tenzij er andere bewaringstermijnen worden bepaald door of in de Regelgeving RKO. De NBB kan de gegevens voor langere duur bewaren zoals nader bepaald in de Regelgeving RKO.

In het kader van de Antiwitwaswetgeving zijn wij eveneens voor bepaalde contracten verplicht in de loop van het Contract verdere verificaties uit te voeren van Klanten en hun ultieme begunstigden.

Indien uw Contract ook een autoverzekering en daaraan gerelateerde diensten omvat (bijv. pechverhelping) dan verwerken wij uw Persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst waaronder gegevens i.v.m. schadegevallen.

Tevens kunnen wij in het kader van de veiligheid en integriteit van onze onderneming en van de financiële sector (hetgeen een gerechtvaardigd belang vormt van BMW Financial Services en de financiële sector), uw Persoonsgegevens verwerken om (pogingen tot) strafbare gedragingen te voorkomen zoals bijvoorbeeld het geval kan zijn bij fraude of terrorisme. Uw Persoonsgegevens kunnen hiervoor ook worden verwerkt in waarschuwingssystemen.

 

Persoonsgegevens overdragen en delen

Enkel de personen die in een bepaalde fase betrokken dienen te zijn, zullen toegang krijgen tot uw Persoonsgegevens.

BMW Financial Services kan beroep doen op dienstverleners zoals IT-dienstverleners, externe consultants, callcenters, marketingbureaus, archiveringsdiensten, en invorderingsbureaus. Met deze dienstverleners wordt een verwerkingsovereenkomst afgesloten die voldoende waarborgen biedt inzake technische en organisatorische maatregelen conform de AVG. In geen geval zullen deze dienstverleners deze Persoonsgegevens kunnen gebruiken voor andere doeleinden dan voor deze gespecifieerd in de afgesloten verwerkingsovereenkomst. Met deze dienstverleners zullen enkel Persoonsgegevens gedeeld worden die strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst die met hen gesloten wordt.

BMW Financial Services geeft uw Persoonsgegevens in principe niet door naar landen buiten de Europese Economische Ruimte. Het is echter mogelijk dat bepaalde dienstverleners uw Persoonsgegevens verwerken in landen buiten de Europese Economische Ruimte, zoals het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten van Amerika en India. Om de bescherming van uw Persoonsgegevens te garanderen heeft BMW Financial Services met deze dienstverleners een overeenkomst afgesloten op basis van de EU Modelbepalingen (beschikbaar via deze link: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en). Indien u meer informatie wenst over deze EU Modelbepalingen of een kopie wenst te bekomen, kan u contact opnemen met BMW Financial Services via één van de in titel ‘Contact met ons opnemen’.

 

Consumentenkrediet

Als u dit krediet aanvraagt via een tussenpersoon/concessiehouder optredend als kredietbemiddelaar, is er een uitwisseling van Persoonsgegevens tussen BMW Financial Services en deze tussenpersoon/concessiehouder.

Voor wat betreft de Persoonsgegevens verzameld in het raam van het verstrekken of het beheer van de kredieten, zal BMW Financial Services deze enkel kunnen delen met ontvangers die limitatief worden opgesomd in artikel VII.119 §1 WER indien deze ontvangers verwerkingsverantwoordelijken zijn, bijvoorbeeld met advocaten, schuldbemiddelaars, ambtenaren van de FOD Economie etc. en enkel voor de doeleinden opgesomd in dat Wetboek.

Persoonsgegevens verzameld in Fase 3 worden gedeeld met gegevensverwerkers conform art. VII.119 §1 WER. Deze dienstverlener zal uitsluitend diensten verrichten (administratieve wijzigingen en beantwoorden van klantenvragen) in het kader van een bestaande klantenrelatie met BMW Financial Services.

In het kader van de terugname van het voertuig aan het einde van uw Contract worden uw Persoonsgegevens gedeeld met de dienstverlener die de eindinspectie van het voertuig uitvoert in naam van BMW Financial Services.

 

Private Lease

Als u het Contract aanvraagt via een tussenpersoon/concessiehouder, is er een uitwisseling van Persoonsgegevens tussen BMW Financial Services en deze tussenpersoon/concessiehouder.

BMW Financial Services kan een beroep doen op derde dienstverleners voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen in het kader van het Contract, alsook het beheer van alle geschillen hierover, inclusief het verwerken van misdrijven en de betaling ervan die betrekking hebben op het voertuig dat het voorwerp is van het dossier.

Indien uw Contract een autoverzekering en daaraan gerelateerde diensten omvat (bijv. pechverhelping) worden gegevens over uw autoverzekering gedeeld met de verzekeringsmakelaar aan wie wij bepaalde taken zoals claimsafhandeling hebben uitbesteed en andere dienstverleners die tussenkomen in het kader van de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst zoals pechverhelpingsdiensten, hersteldiensten en expertisebureaus.

Wij zijn tevens wettelijk verplicht om gegevens over uw autoverzekering over te maken aan het Gemeenschappelijk Waarborgfonds (Wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen).

Indien BMW Financial Services instaat voor de inschrijving van uw voertuig zijn wij wettelijk verplicht gegevens over uw voertuig over te maken aan de Dienst voor Inschrijving van Voertuigen (DIV).

Indien uw Contract een tankkaart omvat dan worden uw Persoonsgegevens doorgegeven aan de aanbieder van de tankkaart.

In het kader van de terugname van het voertuig aan het einde van uw Contract worden uw Persoonsgegevens gedeeld met de dienstverlener die de eindinspectie van het voertuig uitvoert in naam van BMW Financial Services.

 

Professionele klanten

Als u het Contract aanvraagt via een tussenpersoon/concessiehouder, is er een uitwisseling van Persoonsgegevens tussen BMW Financial Services en deze tussenpersoon/concessiehouder.

BMW Financial Services Belgium kan beroep doen op derde dienstverleners in het kader van het beheer/afhandeling van het kredietdossier inclusief het verwerken van misdrijven en de betaling ervan die betrekking hebben op het voertuig dat het voorwerp is van het dossier.

Indien uw Contract een autoverzekering en daaraan gerelateerde diensten omvat (bijv. pechverhelping) worden gegevens over uw autoverzekering gedeeld met de verzekeringsmakelaar aan wie wij bepaalde taken zoals claimsafhandeling hebben uitbesteed en andere dienstverleners die tussenkomen in het kader van de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst zoals pechverhelpingsdiensten, hersteldiensten en expertisebureaus.

Wij zijn tevens wettelijk verplicht om gegevens over uw autoverzekering over te maken aan het Gemeenschappelijk Waarborgfonds (Wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen).

Indien BMW Financial Services instaat voor de inschrijving van uw voertuig zijn wij wettelijk verplicht gegevens over uw voertuig over te maken aan de Dienst voor Inschrijving van Voertuigen (DIV).

Indien uw Contract een tankkaart omvat dan worden uw Persoonsgegevens doorgegeven aan de aanbieder van de tankkaart.

In het kader van de terugname van het voertuig aan het einde van uw Contract worden uw Persoonsgegevens gedeeld met de dienstverlener die de eindinspectie van het voertuig uitvoert in naam van BMW Financial Services.

 

Onderhoudscontracten

In Fase 3, met name indien het Contract gesloten wordt, zullen wij in ons voortdurend streven naar het verhogen van de klanttevredenheid en het optimaliseren en digitaliseren van onze dienstverlening, het zien als ons gerechtvaardigd belang om Persoonsgegevens over het Contract te delen binnen de BMW-groep (zoals beschreven in deze titel ‘Persoonsgegevens overdragen en delen’ om ze beschikbaar te maken in BMW-applicaties zoals de BMW 24/7 Service App (meer informatie is beschikbaar op: https://www.bmw.be/nl/topics/offers-and-services/personal-services/24-7-service-app.html en in de algemene voorwaarden en privacy policy beschikbaar in de BMW 24/7 Service App).

Hoelang houden we uw Persoonsgegevens bij?

Om een kwaliteitsvolle klantenservice aan te kunnen bieden en te vermijden dat u uw Persoonsgegevens telkens opnieuw zou moeten opgeven bij verdere opvolging, worden de Persoonsgegevens die u in Fase 1 verstrekt gedurende één jaar na het opstellen van het rekenvoorbeeld/offerte bewaard.

De Persoonsgegevens die verwerkt worden in het kader van Fase 2 zullen 3 jaar bewaard worden. Afhankelijk van type Contract welke U afsluit met BMW Financial Services kan Fase 2 niet van toepassing zijn.

Persoonsgegevens betreffende het Contract zullen tot 10 jaar na de volledige afsluiting van het dossier bewaard worden.

Hoe beschermen we uw Persoonsgegevens?

Wij implementeren gepaste maatregelen zodat de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van uw persoonsgegevens zijn gewaarborgd. Deze maatregelen worden zowel op fysiek, technisch als organisatorisch vlak genomen en zijn aangepast aan de bestaande risico’s.

Deze maatregelen zorgen onder meer voor bescherming van uw Persoonsgegevens tegen ongeoorloofde toegang, onrechtmatig gebruik, verlies en ongeoorloofde wijzigingen.

Hoe kunt U uw rechten uitoefenen?

In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving betreffende de verwerking van Persoonsgegevens, hebben Betrokkenen het recht ons kosteloos te verzoeken om inzage, rectificatie, wissing van Persoonsgegevens of de verwerking ervan te beperken, alsmede het recht bezwaar te maken voor de gevallen zoals bepaald in de wetgeving.

Om de accuraatheid van uw Persoonsgegevens te verzekeren, verbindt u zich ertoe ons elke adreswijziging, wijziging van e-mail adres, of wijziging van gsm- of telefoonnummer mee te delen, bij gebreke waarvan alle betekeningen geldig kunnen geschieden op de in het Contract vermelde adresgegevens.

Betrokkenen hebben eveneens het recht om hun Persoonsgegevens in een gestructureerd formaat (naar hen) te laten overdragen (recht op overdraagbaarheid van Persoonsgegevens).

Om deze verzoeken in te dienen kan u ons contacteren zoals aangegeven in titel ‘Contact met ons opnemen’. Om de bescherming van uw Persoonsgegevens optimaal te waarborgen, zal de Betrokkene gevraagd worden een kopie van een geldige identiteitskaart of een vervangend identiteitsbewijs te bezorgen. Om dezelfde reden kunnen wij ook vragen om uw verzoek te vergezellen van een document dat de gegrondheid van de aanvraag rechtvaardigt.

U heeft het recht klacht in te dienen bij een bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Contact met ons opnemen

U kan ons contacteren op bovenstaand adres, telefonisch op 03/890.51.11 of via e-mail bmw.financialservices@bmw.be. Gelieve communicaties te richten aan onze CIC Manager.

BMW Financial Services Data Protection Officer

U kan onze functionaris voor gegevensbescherming bereiken op hetzelfde adres en telefoonnummer of via e-mail naar privacy.fs@bmw.be.

Recente wijzigingen aan deze Privacy Notice

U kan steeds een overzicht van de vorige versies van de privacy notice(s) opvragen via de contactmethodes opgesomd in de titel ‘Contact met ons opnemen’.

Indien echter een meer recente versie van deze privacy notice van toepassing zal zijn op het ogenblik dat de Klant een lopend Contract heeft, dan zal deze recente versie primeren (en tevens geacht worden toepasselijk te zijn op eerder afgesloten Contracten).

spinner