Wettelijke informatie

Deze pagina heeft tot doel om u informatie te verstrekken over de diensten die wij – BMW Financial Services Belgium NV (hierna “BMW FS”) – aanbieden in het kader van onze werkzaamheden als verzekeringstussenpersoon. Indien u dat wenst, kan u deze informatie ook in het Frans ontvangen.

1. Contactgegevens

BMW Financial Services Belgium NV (ondernemingsnummer 0451453242) Maatschappelijke zetel: Lodderstraat 16 te 2880 Bornem. Telefoon: 03/890.51.11 extensie 3 E-mail: AssurMiFID@bmw.be

Inschrijving FSMA

BMW FS is ingeschreven bij de FSMA als verzekeringsagent onder het nummer 16.500 A.
Het register van de verzekeringstussenpersonen wordt bijgehouden door de FSMA , Congresstraat 12-14, te 1000 Brussel en is terug te vinden op www.fsma.be.
Bij de aanbieding van de burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering, de zaakverzekering (casco), de bestuurdersverzekering en/of de rechtsbijstandsverzekering treedt BMW FS op als verbonden verzekeringsagent van Allianz Benelux NV, verzekeringsonderneming erkend onder FSMA-nummer 0097. BMW FS is contractueel verplicht om uitsluitend met voormelde verzekeringsonderneming zaken te doen.

Klachten

Indien u klachten heeft met betrekking tot de verzekeringsbemiddelingsdiensten van BMW FS, kan u zich wenden tot onze CIC Manager:

• per telefoon: 03/890.51.11 ;
• per e-mail: bmw.financialservices@bmw.be ;
• per post: BMW Financial Services Belgium NV, Lodderstraat 16 te 2880 Bornem.

U kan zich tevens wenden tot de Ombudsman voor de Verzekeringen (de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, Tel: +32 (2) 547 58 71; Fax: +32 (2) 547 59 75; E-mail: info@ombudsman.as)”

2. Aangeboden producten en diensten

2.1 Informatie over het begrip verzekeringsbemiddeling

BMW FS biedt diensten van verzekeringsbemiddeling aan, dit wil zeggen de werkzaamheden die bestaan in het adviseren over verzekeringsovereenkomsten, het aanbieden, het voorstellen, het verrichten van voorbereidend werk tot het sluiten van verzekeringsovereenkomsten of het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, dan wel in het assisteren bij het beheer en de uitvoering ervan.

2.2 Nummers van de verzekeringstakken

BMW FS is actief in onderstaande “takken”:
1a :Ongevallen behalve arbeidsongevallen-wet; 2: Ziekte; 3: Voertuigcasco; 7: Vervoerde goederen; 10: a Verplichte BA-auto; 10b: BA Vervoerder;16: Diverse geldelijke verliezen; 17: Rechtsbijstand; 21 Leven

2.3 Polisvoorwaarden

Voor de correcte polisvoorwaarden verwijzen wij u graag naar volgende documenten.

Allianz Burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering (AD923NL)
Allianz Rechtsbijstand (AD978)
Allianz Bestuurdersverzekering BMW
Allianz GAP Verzekering Clausule

3. Informatie over het belangenconflictenbeleid

De AssurMiFID-gedragsregels leggen BMW FS op om een schriftelijk beleid op te stellen voor het beheer van belangenconflicten. Hieronder kan u meer informatie terugvinden over hoe hieraan invulling wordt gegeven.

3.1. Wetgevend kader

Vanaf 30 april 2014 zijn de “AssurMiFID –gedragsregels” van kracht. Zij vinden hun wettelijke basis in

• De wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de FSMA en diverse bepalingen;
• Het KB van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten op de verzekeringssector;
• KB van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft;
• Koninklijk besluit van 21 februari 2014 tot wijziging van de wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen;
• Circulaire FSMA dd. 16/04/2014 betreffende de wijziging van de wet van 27maart 1995 en uitbreiding van de MiFID-gedragsregels tot de verzekeringssector.

Overeenkomstig deze gedragsregels is BMW FS gehouden om een schriftelijk beleid op te stellen voor het beheer van belangenconflicten bij het verlenen van diensten van verzekeringsbemiddeling. Dit kadert in de verplichting van BMW FS om zich loyaal, billijk en professioneel in te zetten voor de belangen van de klant bij het verlenen van diensten van verzekeringsbemiddeling.

3.2. Identificatie van potentiële belangenconflicten

In een eerste stap hebben we de potentiële belangenconflicten geïdentificeerd.
Belangenconflicten kunnen zich voordoen tussen BMW FS, met inbegrip van haar bestuurders en werknemers of personen die rechtstreeks of onrechtstreeks door een zeggenschapsband met haar verbonden zijn, en haar klanten of tussen deze klanten onderling.
De potentiële belangenconflicten binnen onze onderneming werden in kaart gebracht en worden in een centrale lijst bijgehouden. Deze lijst wordt beheerd door de afdeling Insurance (in overleg met de afdeling Compliance) en wordt geactualiseerd in functie van bepaalde gebeurtenissen die een belangenconflict kunnen uitlokken. De volledige lijst kan bekomen worden via mail naar AssurMiFID@bmw.be.

3.3. Uitwerking van maatregelen voor de beheersing van belangenconflicten

BMW FS neemt maatregelen om ervoor te zorgen dat het belang van de klant primeert.
Het gaat onder meer om:

• Een interne instructienota;
• Een aangepast verloningsbeleid;
• Een beleid dat erop toeziet dat de werknemers van BMW FS of de personen die rechtstreeks of onrechtstreeks door een zeggenschapsband met BMW FS verbonden zijn enkel bemiddelen m.b.t. verzekeringsovereenkomsten waarvan zij de essentiële kenmerken kennen en in staat zijn om dit aan de cliënten toe te lichten;
• Een beleid dat aan BMW FS opdraagt om bij ontstentenis van een concrete oplossing voor een specifiek belangenconflict de gevraagde dienstverlening te weigeren met als uitsluitend doel de belangen van de klant te beschermen;
• Een beleid inzake het ontvangen van voordelen;
• Een beleid dat erop toeziet dat alle informatie die verstrekt wordt door de werknemers van BMW FS of de personen die rechtstreeks of onrechtstreeks door een zeggenschapsband met BMW FS verbonden zijn, correct, duidelijk en niet misleidend is.
• Indien noodzakelijk zal het beleid inzake belangenconflicten van onze organisatie aangepast en/of geactualiseerd worden.

U kan steeds met ons contact op nemen voor meer informatie.

3.4. Specifieke transparantie

Wanneer er een belangenconflict zou opduiken dat niet via de voormelde organisatorische maatregelen kan worden beheerd, zal u op een duurzame drager geïnformeerd worden door BMW FS over de algemene aard en/of de bronnen van het belangenconflict, zodat u met kennis van zaken kan beslissen of u in de gegeven omstandigheden zaken wilt doen met BMW FS.

+ Lees meer
spinner